Montessori

1,2,3,4. Sınıflar

HAYAT BİLGİSİ
Yeni yetişen bireylerin ufuklarını genişletmede yol gösterici kazanımlara sahip olan bu derste, öğrenci merkezli bir bakış açısı izlenerek kazandırmak istediğimiz bilgi ve becerileri gerçek dünyayla pekiştirebilmeleri amacındayız.
Bizler öğrenciye bilgi depolamak yerine bilgiye erişme yollarını keşfetmelerini tercih ediyoruz. Böylelikle bilgiyi gerektiğinde kullanabilme yetisi kazanmış öğrenciler yaşamlarında karşılaştıkları durumlara, bilgiyi aktarmada daha başarılı oluyorlar.
Hayat bilgisi dersi ezbere öğrenme yerine öğrencinin bilgiyi edinme sürecine aktif katılımını sağlar. Öğrenci kendisine sunulan uyaranları yorumlama, anlamlandırma ve yapılandırma becerisini geliştirir.
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişen öğrencilerimiz öğrenen, keşfeden, eleştirel bakan, yapıcı ve yaratıcı düşünme becerisi geliştiren , sorun çözme becerisi geliştiren , evrensel değerlere sahip sorgulayıcı bireyler olarak hayata atılırlar.

TÜRKÇE
Türkçe dersi öğrenme alanları ; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında ele alınmaktadır.
Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade edebilen , iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen ,anlayan, araştıran ,inceleyen ,okumaktan ve üretmekten zevk alarak geleceğe yön veren bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bilimsel eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını göstererek ulusal ve evrensel duyguları güçlendirme amacındayız..
Seçilen proje kitapları üzerinden öğrenci odaklı konu işleme.
Yazarlarla kitaplarına yönelik projeler, söyleşiler, etkinlikler yapma.
Anı, fıkra, resim ve şiirden yola çıkarak yazılı anlatım çalışmaları yapma.
Okul dışı öğrenme ortamları düzenleyerek, sözlü ve yazılı anlatıma olanak sağlama.
Öğrenci yapıtlarını sergileme.
Bireysel ve grup çalışmaları yapma.
Drama ve doğaçlama çalışmalarına önem verme.
Dilimizi doğru ve etkili kullanmada kullandığımız yöntem ve tekniklerdendir.

MATEMATİK
Sayılar , semboller ve şekiller içerisinde bir yolculuğa başlayan öğrencilerimiz de merak uyandırarak, öğrenmenin tadına varıp matematiksel kavramları ve sistemleri anlar, bunlar arasındaki ilişkileri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilirler.
Matematiğin aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dil olduğunu, bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştirirler. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlar, bunlar arasında ilişkileri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilirler.
Problem çözme stratejileri geliştirebilir ve bunları problemlerin çözümünde kullanırlar.